Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.drettodreamer.pl

Sklep internetowy DRETTODREAMER działający pod adresem drettodreamer.pl prowadzony jest przez firmę Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

I. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy DRETTODREAMER, działający poprzez stronę www.drettodreamer.pl, zwany także w dalszej części niniejszego Regulaminu DRETTODREAMER.
 2. Sprzedawca – Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851713962 , REGON: 301692858.
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, korzystająca ze Sklepu Internetowego DRETTODREAMER, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie
 7. Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.drettodreamer.com
 8. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów ze Sprzedawcą
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu www.drettodreamer.pl, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT
 14. Muzyka MP3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3
 15. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy DRETTODREAMER prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową ubrań, winyli, płyt CD, akcesoriów, oraz muzyki MP3, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep internetowy drettodreamer. produktów. Regulamin jest udostępniony przez Sklep zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF (pobierz – link aktywny), który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.drettodreamer.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
 5. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego DRETTODREAMER nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami działu III niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 6. Aby korzystać ze sklepu internetowego DRETTODREAMER. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome bądź Safari.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Kontakt ze sklepem możliwy jest : a) drogą listowną: ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem b) drogą elektroniczną: dret.booking@gmail.com Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 9. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

SANTANDER 64 1090 1405 0000 0001 5295 9253

III. Rejestracja

 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym DRETTODREAMER jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko lub nick, adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy oraz wymyślone przez siebie hasło, które następnie należy powtórzyć, a także należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Poza tym, Użytkownik będzie mógł także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowościach w sklepie, na adres email podany w trakcie rejestracji.
 3. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niewskazanie wszystkich danych, bądź podanie danych nieprawdziwych powodować będzie odmowę zarejestrowania konta Użytkownika.
 4. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, ma on obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych umożliwiających zalogowanie się do swego Konta, tj. loginu i hasła oraz do okresowej zmiany hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Loginu i Hasła do swego Konta oraz wszelkie przypadki korzystania z Konta.
 6. W celu dokonania zakupu w sklepie, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.
 7. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Dostawa, w zależności od wartości złożonego zamówienia może być odpłatna bądź bezpłatna. Szczegółowy cennik wskazany jest w rozdz. V. Dostawa niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dodatkowego pola: dodatkowe uwagi do zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu internetowego DRETTODREAMER nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rejestracja i założenie konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym DRETTODREAMER. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w rozdz. III pkt 5. niniejszego Regulaminu.
 3. Aby złożyć zamówienie, Kupujący wybiera produkt, który zamierza kupić i dodaje go do Koszyka. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do koszyka, może być także dokonana zmiana liczby zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu produktów, które Kupujący zamierza kupić, Kupujący wybiera formę płatności oraz sposób dostawy, podając następnie dane do dokonania dostawy.
 5. Po wypełnieniu powyższych danych, Kupujący wybiera przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie Kupującemu wyświetlą się wszystkie podane przez siebie dane, w celu weryfikacji ich poprawności. Po zapoznaniu się z treścią regulaminu sklepu, należy zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie „ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”. Nadto, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Aby potwierdzić zamówienie należy wybrać „AKCEPTUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. W przypadku chęci wprowadzenia zmian w poprzednim kroku zamówienia, należy wybrać „WRÓĆ DO TWÓJ KOSZYK”.
 6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 7. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożonego zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli Kupujący podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji.
 10. Kupujący może dokonać zmiany zamówienia za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Przy każdym zamówieniu Kupujący może wykorzystać tylko jeden kod promocyjny. Promocje nie sumują się.

V. Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.
 2. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Przygotowanie zamówionego towaru do wysłania następuje w ciągu 2 – 7 dni roboczych. Zamówienia realizowane są w dni robocze od godz. 9:00 do 17:00.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. W takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany w wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy braku jego dostępności, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji Kupujący złoży oświadczenie czy zamówienie pozostaje aktualne czy je anuluje. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać zamówienia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego, z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 3. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

VI. Ceny i warunki płatności

 1. Cena prezentowanych towarów wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 2. Cena towarów nie uwzględnia kosztów wysyłki.
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.
 4. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na stronie https://www.drettodreamer.pl, są one widoczne na każdym etapie składania zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następującą formę płatności za zamówione towary:
  1. przedpłata – płatność przelewem bankowym, na rachunek bankowy Sprzedającego: 64 1090 1405 0000 0001 5295 9253, zgodnie z ceną wskazaną w potwierdzeniu zamówienia; dokonując przelewu Kupujący wpisuje w tytule przelewu numer zamówienia, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, przesłanego przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości email
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania ich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował na stronie głównej Sklepu. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 7 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie głównej Sklepu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep DRETTODREAMER, o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851713962, REGON: 301692858, e-mail:
dret.booking@gmail.com (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wystarczającym jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania swego przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów transportu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep DRETTODREAMER został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Wymiana

 1. Kupujący ma prawo wymiany towaru – odzieży, na inny rozmiar lub model w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 2. Wymiany należy dokonać na adres sklepu: Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem.
 3. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Wysyłając towar Kupujący nie może skorzystać z opcji wysyłki „za pobraniem”, taka wysyłka nie zostanie odebrana przez Sprzedawcę.
 4. Wymieniony towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki. W przypadku niespełnienia wskazanych obowiązków, towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 5. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego towaru podlegającego wymianie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem dostępności produktu.

IX. Reklamacje

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem, e-mail: dret.booking@gmail.com
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drettodreamer.com następujące usługi elektroniczne:
  1. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
  2. Umożliwienie złożenia zamówienia.
  3. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1280×1024 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.drettodreamer.com poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: dret.booking@gmail.com lub pisemnie na adres: Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dret.booking@gmail.com lub pisemnie na adres: Agencja Artystyczna VIBE Adrian Bartnik, ul. Żwirowa 1, 63-100 Śrem
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Proces administracji danych opisany jest w dokumencie Polityka Prywatności dostępny pod adresem: https://www.drettodreamer.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. Pliki cookies

 1. Witryna www.drettodreamer.pl używa cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany, unikalny numer.
 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies jest umożliwienie dostosowania treści wyświetlanej na stronie internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania, w szczególności poprzez tworzenie danych statystycznych, ułatwianie uwierzytelniania oraz wzmacnianie zabezpieczeń. Pliki cookies sprzyjają podnoszeniu jakości naszych usług.
 4. Strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:
  1. Sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są one trwale usuwane,
  2. Stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tego urządzenia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania lub ograniczenia korzystania z plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki na przykład w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików cookies lub będzie wysyłała komunikat o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie Użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia przeglądarek zezwalają na korzystanie z plików cookies.
 6. Administrator informuje, że ograniczenie korzystania z plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, która nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika i jego preferencji.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować treści lepiej dopasowane do preferencji użytkowników i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy www.drettodreamer.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/